نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.

نامعتبر است یا نمی توان ادعا کرد.